P0AFF8


Transcription termination/antitermination protein NusA - Escherichia coli O157:H7

Help